Obchodní podmínky

I.
Základní ustanovení

I. 1 Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydány dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

DELIVIN, s.r.o.
IČ: 09366491
DIČ: CZ09366491

se sídlem: Lipová 539, 250 83 Škvorec
zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 334543  

kontaktní osoba: Zuzana Čížková a Hana Verhaege
email: info@delivin.cz
telefon: 606708809, 732883945

www: www.delivin.cz
(dále jen „Prodávající“)

I. 2 Tyto VOP upravují práva a povinnosti dvou zúčastněných stran, tedy prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako koncový zákazník, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „Kupující“).

I. 3 Tyto VOP se aplikují na veškeré „Kupní smlouvy“ (typicky „Objednávka“ a její „Akceptace“), které se uzavírají v souladu s článkem III. těchto VOP.

I. 4 Všechna ustanovení VOP jsou nedílnou součástí „Kupní smlouvy“. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP. Akceptací Nabídky podané „Prodávajícím“ vyslovuje „Kupující“ svůj souhlas s těmito VOP a je jimi vázán.

I. 5 Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění VOP může „Prodávající“ měnit či doplňovat. VOP se aplikují na daný vztah vždy ve svém znění platném ke dni uzavření závazkového vztahu („Kupní smlouvy“). Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

.

II.
Nabídka

II. 1 Informace o nabízeném zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny v popisu u každého jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu dále jen „e-shopu“.

II. 2 Ceny zboží jsou uvedeny s daní z přidané hodnoty (dále jen DPH) dle čl. V., odst 2. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v „e-shopu“. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

II. 3 Nabídka prezentovaného zboží umístěná v na webovém rozhraní „e-shopu“ je informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

II. 4 „Prodávající“ vylučuje přijetí Nabídky „Kupujícím“ s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v aktuálním znění.

II. 5 V případě jakkoli chybné nabídky „Prodávající“ informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy.

II. 6 Nabídka zboží prezentovaného v „e-shopu“ je spojena s nabídkou balného v případě dárkových balení na vyžádání a dopravních služeb. „Kupující“ má možnost zvolit si způsob, jakým chce zboží zabalit a doručit.

III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

III. 1 Prodávající prostřednictvím e-shopu www.delivin.cz prodává alkoholické nápoje, a proto je k odeslání objednávky a uzavření kupní smlouvy oprávněna pouze plnoletá osoba. “Kupující“ uzavřením „Kupní smlouvy“ potvrzuje, že není mladší 18 let. Z tohoto důvodu je „Prodávající“ nebo dopravce v zastoupení „Prodávajícího“ oprávněn zkontrolovat věk „Kupujícího“. V případě, že „Kupující“ nedovršil 18 let, může „Prodávající“ od smlouvy odstoupit.

III. 2 Náklady, které „Kupujícímu“ vzniknou při použití tzv. komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením „Kupní smlouvy“ (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. III. 3 Kupující přistupuje k uzavření „Kupní smlouvy“ provedením objednávky zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu po provedené registraci v internetovém obchodě,
 • zadáním objednávky prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře bez registrace
 • zasláním e-mailu „Prodávajícímu“ na e-mailovou adresu info@delivin.cz
 • fyzickým vyplněním objednávkového formuláře

Ve všech těchto případech je k uzavření smlouvy nutná akceptace „Objednávky“ „Prodávajícím“, kterou „Prodávající“ zasílá e-mailem „Kupujícímu“ nebo ji potvrdí na místě.

III. 4 Objednávka musí obsahovat identifikaci objednaného zboží včetně počtu kusů zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení zboží včetně místa dodání zboží, volbu způsobu platby kupní ceny, kontaktní telefonní číslo, e-mailovou adresu a fakturační adresu.

III. 5 Kupující má právo před odesláním objednávky upravovat a kontrolovat veškeré údaje objednávky, které již do objednávky zadal. Údaje, které „Kupující“ v objednávce uvedl, jsou „Prodávajícím“ považovány za správné, pravdivé, úplné a platné. Objednávka vstupuje v platnost po vyplnění všech povinných údajů, v případě vytištěného objednávkového formuláře včetně podpisu „Kupujícího“ a potvrzení souhlasu s VOP.

III.6. „Prodávající“ zašle „Kupujícímu“ bez zbytečného prodlení po obdržení objednávky potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující v objednávce uvedl. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení „Objednávky“ jsou aktuální VOP „Prodávajícího“. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky „Prodávajícím“.

III. 7 Pokud z jakýchkoli důvodů nemůže některému z požadavků uvedených v objednávce “Prodávající“ vyhovět, učiní „Kupujícímu“ novou nabídku dle daných možností, kterou „Kupujícímu“ sdělí prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Tato nová nabídka je považována za nový návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením „Kupujícího“ o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenu v těchto VOP.

III. 8 Uzavřením Smlouvy vzniká „Prodávajícímu“ závazek odevzdat „Kupujícímu“ sjednaným způsobem objednané Zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke Zboží. „Kupujícímu“ vzniká závazek objednané Zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou tedy závazné. Pokud chce „Kupující“ po uzavření Kupní smlouvy Objednávku zrušit, může tak učinit pouze na základě dohody s „Prodávajícím“.

III. 9 V případě zjevných chyb, nesprávností a omylů na straně „Prodávajícího“, zejména při uvedení ceny zboží v „e-shopu“, objednávce nebo jejím potvrzení, opravňuje „Prodávajícího“ od smlouvy kdykoli odstoupit. O této situaci „Prodávající“ „Kupujícího“ informuje bez zbytečného odkladu.

III. 10 Prodávající může po dohodě s kupujícím poskytnout dodatečnou individuální slevu na zboží. Tato sleva může být poskytnuta jednorázově na jeden nákup nebo dlouhodobě registrovanému kupujícímu prostřednictvím Zákaznického účtu, viz čl. IV. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

IV.
Zákaznický účet

IV. 1 Na základě provedené registrace “Kupujícího“ v internetovém obchodě získá „Kupující“ přístup do svého zákaznického účtu, jehož prostřednictvím může „Kupující“ objednávat zboží. Objednávky zboží lze provádět i bez registrace.

IV. 2 Při registraci za účelem získání přístupu k zákaznickému účtu a při zadávání objednávek zboží je „Kupující“ povinen uvádět všechny požadované údaje korektně a pravdivě.

IV. 3 V případě změny kteréhokoliv z údajů zadávaného „Kupujícím“ při registraci, je „Kupující“ povinen takový údaj aktualizovat. Za správnost údajů ve svém uživatelském účtu si „Kupující“ ručí sám. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a v objednávkách jsou prodávajícím považovány za platné.

IV. 4 Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. „Kupující“ není oprávněn zpřístupnit vlastní zákaznický účet třetím osobám. Je v zájmu „Kupujícího“ nesdělovat přístupové údaje k zákaznickému účtu. Za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami nenese „Prodávající“ odpovědnost.

IV. 5  Přístup k zákaznickému účtu bude rovněž umožněn prostřednictvím sociálních sítí uvedených na webových stránkách delivin.cz.

IV. 6 V zákaznickém účtu má „Kupující“ možnost zkontrolovat si své předchozí objednávky, upravit oblíbené produkty a stáhnout si faktury za odebrané zboží, znovu objednat zboží dle jednotlivých kompletních objednávek, vložit finanční prostředky do „online peněženky“, kontrolovat stav „online peněženky“, kontrolovat bonusové body atd.

IV. 7 „Prodávající“ může uživatelský účet „Kupujícímu“ zrušit z důvodu dlouhodobého nevyužívání tohoto účtu či při porušení povinností vyplývajících z kupní smlouvy a těchto VOP.

IV. 8 „Kupující“ je obeznámen s tím, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný. Důvodem pro přerušení dostupnosti může být např. nutná údržba hardwarového a softwarového vybavení „Prodávajícího“, případně zajišťovaná i ze stran třetích osob.

V.
Cenové a platební podmínky

V. 1 Ceny zboží jsou uvedeny v platném ceníku „Prodávajícího“. Ceník je dostupný na vyžádání v sídle „Prodávajícího“ a ceny zboží jsou uvedeny také na „e-shopu“ www.delivin.cz. „Prodávající“ si vyhrazuje právo ceny uvedené v ceníku kdykoliv změnit.

V. 2 Vína podléhají 21% DPH. Ceny Zboží na e-shopu www.delivin.cz jsou uvedeny včetně DPH.

V. 2 Ceny v sobě nezahrnují dopravu do místa určení a nadstandardní balení, které bude „Prodávající“ „Kupujícímu“ účtovat v souladu s podmínkami těchto VOP.

V. 3  Cenu boží a případné náklady spojené s dodáním či balením zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2901850386/2010, vedený u FIO banky a.s. a na základě potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího
 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány ComGate
 • dobírkou v hotovosti nebo platební kartou při předávní zboží dopravcem
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na výdejnách zásilek smluvních dopravců.
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na výdejních místech .
 • prostřednictvím „online peněženky“
 • prostřednictvím bonusových bodů

V. 4 V případě dodání zboží „Kupujícímu“ je „Kupující“ společně s kupní cenou za Zboží povinen uhradit „Prodávajícímu“ náklady spojené s případným dárkovým balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Kupující je povinen zaplatit cenu za zboží, náklady na dopravu a balné na bankovní účet Společnosti, v souladu s platebními pokyny, které „Prodávající“ „Kupujícímu“ sdělí v akceptaci objednávky nebo v dodatečné e-mailové zprávě.

V. 5 V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů poskytovatele platební brány, společnosti ComGate Payments, a.s. včetně odkazu na stránku https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana. Jsou zde uvedeny i kontaktní údaje pro případné dotazy k el. platbám či reklamace. V případě bezhotovostní platby je kupní cena uhrazena v momentě  připsání příslušné částky na bankovní účet „Prodávajícího“.

V. 6  Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. Případná zálohová platba musí být Prodávajícím předem písemně potvrzena.

V. 7 Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího. Pokud „Kupující“ v průběhu objednávky zvolí možnost zaslání tištěného daňového dokladu, bude tento doklad přiložen k dodávanému zboží. V. 8 „Kupující“ nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dopravu a balné, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na „Kupujícího“ okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl „Kupující“ povinnost dle kupní smlouvy zboží převzít, avšak zboží nepřevzal.

VI. Dodání zboží a převzetí zboží

VI. 1 Kupující je oprávněn v Objednávce zvolit si způsob dodání zboží, a to následujícími způsoby:

 • na adresu uvedenou kupujícím v objednávce
 • na adresu výdejny, kterou kupující určil jako místo vyzvednutí zásilky
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího na adrese Lipová 539, 250 83 Škvorec

VI. 2 Osobní vyzvednutí zboží je možné po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě na některém z kontaktů „Prodávajícího“ uvedených na webových stránkách delivin.cz.  Zboží bude připraveno k osobnímu odběru do pěti (5) dnů od uhrazení ceny zboží. O připravenosti zboží k odběru bude zákazník informován prostřednictvím sms zprávy nebo e-mailem.

VI.3Zákazník má možnost vybrat si z těchto způsobů dopravy:

 • Přepravní společnost Messenger
 • Express rozvoz Delivin (pouze po předchozí domluvě)
 • Osobní odběr na výdejním místě Medkova 56, Praha 4 – Chodov (pouze po předchozí domluvě)
 • Individuální doprava (u nadměrných zásilek bude individuální cena dopravy sdělena kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy)

Mimo pracovní dobu dopravce po dohodě s „Prodávajícím“

VI. 4 Dopravce zajišťuje dopravu Zboží pouze na území České Republiky. doručuje pouze v pracovních dnech. V den doručení dopravce informuje „Kupujícího“ o časovém rozmezí, během kterého dodávka Zboží proběhne. Náklady na dopravu hradí „Kupující“ viz čl. V. Cenové a platební podmínky a „Prodávající“ nenese odpovědnost za plnění podmínek dovozu dopravcem.

VI. 5 Veškeré dodací lhůty se přiměřeně prodlouží o dobu trvání jakýchkoli nepředvídatelných překážek, které mají charakter vyšší moci – tj. překážek, které brání „Prodávajícímu“ v plnění svých povinností, aniž by mohl ovlivnit jejich existenci a dobu trvání. Může jít například o různé poruchy, havárie, živelné události, výpadek zaměstnanců nebo spolupracovníků, stávky, prostoje, prodlení v dodávkách, výpadky v přepravě či dopravě apod., pokud tyto překážky či okolnosti nemohou být „Prodávajícím“ za přiměřeného úsilí odstraněny. O vzniku takové překážky, jakož i o jejím konci, bude bez zbytečného odkladu „Prodávající“ informovat „Kupujícího“. „Prodávající“ je oprávněn při výskytu takovéto překážky, kdy by bez vlastního zavinění nemohl smlouvě dostát, od Smlouvy plně či částečně odstoupit. „Kupujícímu“ v takovém případě nenáleží nárok na náhradu škody.

VI. 6  Je-li „Prodávající“ podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené „Kupujícím“ v objednávce, je „Kupující“ povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně „Kupujícího“ nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je „Kupující“ povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

VI. 7  Při převzetí zboží od dopravce je „Kupující“ povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí „Kupující“ zásilku od přepravce převzít.

VI. 8 Ocitne-li se „Kupující“ v prodlení s převzetím dodávaného zboží, případně dojde ke změně termínu dodávky na přání „Kupujícího“, nebo „Kupující“ poruší jinou povinnost součinnosti, je „Kupující“ povinen uhradit veškeré náklady, které „Prodávajícímu“ tímto vzniknou.

VII: Uplatnění vad

VII. 1 „Prodávající“ odpovídá za to, že zboží při převzetí „Kupujícím“ nemá vady. „Prodávající“ odpovídá zejména za to, že zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má vlastnosti deklarované „prodávajícím“ nebo výrobcem. 

VII. 2 „Prodávající“ prohlašuje, že zboží je vhodné k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo se zboží tohoto druhu obvykle k tomuto účelu používá, že zboží odpovídá uváděné jakostí. Pokud bylo zboží zhotoveno dle vzorku nebo předlohy, pak je jakost určena právě tímto vzorkem či předlohou.

VII. 3 „Prodávající“ zaručuje, že zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

VII. 4 Po převzetí objednaného zboží „Kupujícím“ „Prodávající“ neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo manipulací se zbožím ze strany „Kupujícího“. Jako oprávněný nárok na reklamaci jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, které prokazatelně vznikly před dodáním zboží „Kupujícímu“, a to při navrácení většiny objemu láhve. Ze strany dodavatele jsou vína a další potravinové produkty skladovány v optimálních podmínkách a je zajištěna jeho čerstvost. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci „Kupujícím“.

VII. 5 Trvanlivost jednotlivých druhů vín je individuální a doba archivace je uváděna u každého jednotlivého vína zvlášť.

U nepotravinářských produktů se záruční doba řídí novelou občanského zákoníku a je stanovena na 24 měsíců.

VII. 6 V případě výskytu prokazatelné vady může „Kupující“ „Prodávajícímu“ zboží reklamovat.  Reklamace musí být podána písemně, musí odkazovat na číslo a datum faktury a je nutné uvést přesný popis veškerých vad.  Vady je nutno oznámit vzhledem k charakteru zboží neprodleně.

VII. 7 „Prodávající“ převezme reklamaci a o zahájení reklamačního řízení bude „Kupujícího“ písemně informovat. V případě oprávněné reklamace sjedná prodávající nápravu některým z těchto způsobů: výměnou za nové zboží, přiměřenou slevou z kupní ceny, odstoupením od smlouvy viz. čl. IX.

VII. 8 Po zahájení reklamačního řízení bude „Prodávající“ „Kupujícího“ informovat o průběhu reklamačního řízení a jeho výsledku. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se „Prodávající“ s „Kupujícím“ nedohodnou na delší lhůtě.  V případě, že „Prodávající“ tuto lhůtu překročí, má „Kupující“ právo od smlouvy odstoupit.

VII. 9 Právo z vadného plnění „Kupujícímu“ nenáleží, pokud „Kupující“ před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud „Kupující“ vadu sám způsobil. Nároky z vad zboží zanikají, pokud „Kupující“ vady písemně neoznámí v souladu s těmito VOP bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 3 (tří) dnů poté, co vady zjistil, nebo měl a mohl zjistit.

VII. 10 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a další práva obou smluvních stran upravuje reklamační řád prodávajícího.

VIII. Odstoupení od smlouvy

VIII. 1  „Kupující“ má právo odstoupit od smlouvy, pokud má zboží podstatnou vadu, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad, při větším počtu vad zboží a současně za podmínky, že tyto vady nebudou v rámci reklamačního řízení odstraněny.

VIII. 2 „Prodávající“ má právo odstoupit od smlouvy, pokud „Kupující“ neuhradil kupní cenu zboží ve stanovené lhůtě, dochází k prodlení při realizaci dodávky z důvodů na straně „Kupujícího“, případně lze z těchto důvodů odstoupit jen od části nesplněné dodávky nebo plnění, tj. od části Kupní smlouvy.

VIII. 3 Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pokud je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, počítá se lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Ode dne převzetí první dodávky zboží se započítává, je-li předmětem smlouvy pravidelně opakovaná dodávka zboží. Prohlášení o odstoupení od smlouvy musí „Kupující“ poslat před uplynutím této lhůty.

VIII. 4 „Kupující“ nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy při poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem, a to před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a „Prodávající“ před uzavřením smlouvy sdělil „Kupujícímu“, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. „Kupující“ nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě dodávky zboží, která byla upravena podle přání „Kupujícího“, při dodávce zboží, která podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a při dodávce zboží v uzavřeném obalu, s nímž „Kupující“ již manipuloval a z hygienických důvodů jej nelze vrátit. Další případy, kdy nelze od smlouvy odstoupit upravuje § 1837 občanského zákoníku.

VIII. 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může „Kupující“ využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný „Prodávajícím“. Odstoupení od kupní smlouvy doručí „Kupující“ na emailovou nebo doručovací adresu „Prodávajícího“ uvedenou v těchto VOP. „Prodávající“ přijetí formuláře „Kupujícímu“ bez zbytečného odkladu potvrdí.

VIII. 6. „Kupující“, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit „Prodávajícímu“ zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. „Kupující“ nese náklady spojené s navrácením zboží „Prodávajícímu“, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

VIII. 7. Odstoupí-li „Kupující“ od smlouvy, vrátí mu „Prodávající“ bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky za zboží, které od něho přijal, a to stejným způsobem, pokud se obě strany nedohodnou jinak a pokud již došlo k vrácení zboží „Prodávajícímu“. Před předáním zboží „Prodávajícímu“ nemá na vrácení peněžních prostředků „Kupující“ nárok.  

VIII. 9 „Kupující“ musí vrátit prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je „Prodávající“ oprávněn jednostranně započíst proti nároku „Kupujícího“ na vrácení kupní ceny.

VIII. 10 „Prodávající“ je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, pokud výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. „“ bezodkladně informuje „Kupujícího“ prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce. Během lhůty 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy vrátí „Kupujícímu“ stejným způsobem všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal.

IX.
Ochrana osobních údajů

IX. 1 Informace o „Kupujícících“ (jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, e-mailová adresa, kontaktní telefon) jsou uchovávány dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (zkráceně GDPR). Prodávajícímu slouží výhradně pro vnitřní potřebu a nejsou poskytovány třetím osobám – s výjimkou předání nezbytných údajů dopravcům za účelem dodání zboží. „Kupující“ může požádat o výmaz či změnu osobních údajů z databáze „Prodávajícího“. e-mailem na adrese info@delivin.cz, případně prostřednictvím příslušného odkazu v zaslané marketingové nabídce.

IX. 2  „Kupující“ souhlasí se zpracováním osobních údajů „Prodávajícím“, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro další zákonné důvody zpracování těchto údajů.

IX. 3 Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky a zajištění výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi „Prodávajícím“ a „Kupujícím“.  „Prodávajícím“ jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, adresa, kontaktní údaje). Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany „Prodávajícího“ plnit. Osobní údaje „Kupujícího“ jsou rovněž zpracovány za účelem zasílání obchodních sdělení a možnosti realizace dalších marketingových aktivit

IX. 4 „Kupující“ uděluje souhlas s ukládáním tzv. cookies do jeho počítače. Pokud by bylo možné kupní smlouvu na webové stránce uzavřít a závazky „Prodávajícího“ plynoucí z kupní smlouvy plnit, aniž by ukládání tzv. cookies v počítači „Kupujícího“ proběhlo, stává se tento souhlas odvolatelným.

IX.5 Kupující může sám ve svém zákaznickém účtu kontrolovat své osobní údaje a kdykoli je upravit.

X.
Závěrečná ustanovení

X.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. „Kupující“ doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. „Prodávající“ doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

X. 2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa je následující: http://www.coi.cz.  

X. 3  Veškerá ujednání mezi „Prodávajícím“ a „Kupujícím“ se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se také řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

X. 4 „Prodávající“ není ve vztahu ke „kupujícímu“ vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

X. 5 Veškerá práva k webovým stránkám „Prodávajícího“, zejména autorská práva  týkající se textového a vizuálního obsahu jsou majetkem „Prodávajícího“, bez jehož souhlasu není možné je kopírovat, upravovat či jakkoli je využívat jako celek nebo jen část.

X. 6 „Prodávající“ nenese odpovědnost za jakékoli zásahy třetích osob do e-shopu.  Kupující smí užívat webové stránky e-shopu takovým způsobem, který nemá negativní vliv na jeho provoz a který není v rozporu s účelem, k jakému byl zřízen.  „Kupující“ si je vědom nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

X 7 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 3.8.2021.


Item added to cart.
0 items -